Mračna trijada narcizma, psihopatije i makijavelizma, psihološki je Bermudski trougao kog treba da se klonite. Ako upadnete u taj trougao, koji stvara profile opasnih, manipulativnih i toksičnih osoba, upašćete u sve zamke toksičnih odnosa, iz kojih će biti teško iščupati se.

Mračna trijada je termin koji je u psihologiji nastao u novije vreme, početkom 21. veka i odnosi se na tri izrazito negativne osobine ličnosti – narcizam, psihopatiju i makijavelizam. Njime se definišu osobe sa „subkliničkim“ simptomima, što znači da one ne moraju imati narcistički ili neki drugi poremećaj ličnosti. Makijavelistički tip se ne odnosi na mentalno zdravlje, već na Makijavelijevu filozofiju, koja se odlikuje manipulacijom i koristoljubljem.

U kratkim crtama, narcizam je težnja za zadovoljavanjem ega i sujete, osećaj superiornosti, dominacije i prava (iznad prava drugih).

Psihopatija se odlikuje bezosećajnošću, impulsivnošću, stalnim asocijalnim i neobično smelim ponašanjem, dok makijavelizam karakteriše manipulacija – proračunato, dvolično i amoralno ponašanje, usmereno na lični interes i korist.

Istraživanjima o mračnoj trijadi utvrđeno je agresivno ponašanje, delovanje iz sopstvenog interesa i nedostatak empatije i kajanja, veština manipulacije, iskorišćavanje i obmanjivanje drugih, kršenje društvenih normi i moralnih vrednosti, laganje, obmana, varanje, krađa, maltretiranje. Smatra se da genetski faktori leže u osnovi ličnosti mračne trijade.

Analiziranjem odlika tipova trijade posebno, ustanovljeno je da makijavelizam i psihopatija imaju bližu korelaciju, zbog zlonamernog ponašanja, dok su narcisi defanzivni i krhkiji, zato što je njihova arogancija fasada za dublje osećanje neadekvatnosti. Po nivou psihopatskih osobina, muškraci brojčano nadmašuju žene, što se povezuje sa antisocijalnim ponašanjem (kršenje normi) kao posledicom bioloških faktora (nivo testosterona).

Sva tri tipa (narcizam u manjem stepenu) imaju nizak rezultat na testovima koji procenjuju ekstroverziju, neuroticizam, prijaznost, savesnost, otvorenost. Prijaznost se razlikuje od šarma i harizme, jer uključuje verodostojnost, nesebičnost, direktnost, ljubaznost, skromnost – osobine neophodne za stvaranje dobrih i zdravih odnosa. Makijavelistima i psihopatama nedostaje savest (zašto raditi i truditi se, kad možete da varate i kradete), psihopate imaju najniži nivo neuroticizma (negativnih emocija), što ih čini najzlokobnijim. Narcisi imaju najviše rezultate u pogledu otvorenosti i mnogo su ekstrovertniji. Otvorenost je u korelaciji sa dokazima da narcisi imaju tendenciju da budu kreativni.

Comments